ŘÁD VÝSTAVY KLADENSKÝ VOŘÍŠEK A KYNOLOGICKÉHO CVIČIŠTĚ ROZDĚLOV

Podle tohoto Řádu se výstavy nemohou zúčastnit:

 • štěňata mladší 6 měsíců, hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny do 50 dnů po porodu,
 • psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
 • psi, kteří jsou léčeni; takoví psi se mohou účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,
 • psi, jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži,
 • psi - agresivní vůči lidem a ostatním psům, či psi neovladatelní svými psovody,
 • psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, ocasem a záměrně poškozenými hlasivkami z důvodu snížení jejich hlasového projevu
 • psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
 • psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

 

Způsob manipulace se psy v průběhu výstavy :

 • zvíře nesmí být nuceno do výkonu násilnou formou nebo za použití donucovacích prostředků, které by jim způsobovaly bolest.
 • psi jsou předváděni v prostorech vytyčených páskou. Jsou předváděni v pohybu (krok nebo lehký klus) a v postoji. Po celou dobu posuzování je pes veden majitelem volně na vodítku, vyjma soutěže základních dovedností. U psů probíhá obecné a krátké posouzení v pohybu – pes je veden v kruhu kolem rozhodčího ve volném klusu nebo v kroku (cca 2-5 minut) a v postoji – pes stojí na zemi, volně na vodítku a rozhodčí velmi zběžně hodnotí jeho exteriér (cca 10 minut). Hodnocení v pohybu i v postoji je prováděno krátce, po nezbytně nutnou dobu.
 • soutěže základních dovedností, agility apod. se koná v prostoru vytyčeném páskou a pes je po celou dobu pod dozorem majitele. Pes překonává určené překážky.  Zvíře nesmí být nuceno do výkonu násilnou formou nebo za použití donucovacích prostředků, které by jim způsobovaly bolest.
 • pes nesmí projevit agresivní chování vůči osobám, které jej se souhlasem chovatele prohlížejí. Při projevu agresivity je pes z veřejného vystoupení vyřazen.
 • volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Chovatelé jsou povinni mít psy po celou dobu konání veřejného vystoupení pod svým dohledem a kdykoliv na požádání zástupce organizátora předložit vakcinační průkaz psa.
 • pokud psi nejsou přímo předváděni na veřejném vystoupení, není s nimi přímo manipulováno (tj. nejsou předváděni), je nutné, aby jim psovod zajistil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně proběhnout na vyhrazeném místě, odpočinout, vyvenčit na vyhrazeném místě a nakrmit, napojit. Účastník se psem je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení zabezpečit pro svého psa napájení a zajistit mu prostředky pro napájení (miska, napáječka…), případně krmení a prostředky pro podávání krmení po celou dobu veřejného vystoupení. Každý z účastníků je povinen mít v čase veřejného vystoupení a v čase pobytu psa v prostorách na vystoupení určených v držbě dostatečné množství sáčků a pomůcek na odstranění exkrementů po svém psu, po naplnění je bude možno odhodit do předem připravených nádob, k tomuto účelu vyhrazených a označených.(7) Chovatel psa je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek. Chovatel psa je povinen podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy). Ve venkovních prostorách se doporučuje výše uvedené doplnit podle počasí a ročního období případně i přikrývkou pro psa, deštníkem či slunečníkem, nebo jinou clonou.

 

Podle tohoto Řádu nikdo nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat:

 • stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny,
 • elektronické obojky a obojky, které vydávají elektrický impuls,
 • vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
 • poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,
 • náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz apod. k uvazování psa.

 

Způsob poučení osob o ochraně zvířat

Účastníci výstavy jsou povinni se seznámit s výstavním řádem, na toto jsou upozorněni v propozicích výstavy.   Výstavní řád je umístěn na internetových stránkách výstavy. V den konání výstavy je výstavní řád vyvěšen na informačním panelu na cvičišti.

 

Pořadatel je oprávněn a povinen:

 • zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení, za takové chování se považuje zejména účastník pod vlivem alkoholu nebo drog, nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním, pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení, použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení, používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek, zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně.
 • ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat,
 • zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, které vyvolaly nebo mohou vyvolat utrpení zvířat,
 • stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení,
 • zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat,
 • vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete.